امروز شنبه, 01 آبان 1400 - Sat 10 23 2021

منو

مناقصه عمومی خدمات تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی

 • بازدید: 1902

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجانشرقی به نمایندگی از شرکت بازرگانی دولتی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در مجموع حدود 60.000 تن در مراکز ذخیره سازی وانبارهای کالاهای اساسی خود را از طریق سامانه الکترونیکی دولت ، در سطح استان آذربایجان شرقی برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

ادامه مطلب...

شرايط عمومي و اختصاصي استعلام بهاء سرويسهاي درون شهري و برون شهري

 • بازدید: 2790

شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 (کارفرما)  در نظر دارد خودروهاي مورد نياز در ناوگان حمل و نقل برون شهري و درون شهري خود را طبق شرايط و مشخصات زير از طريق استعلام بهاء به اشخاص حقوقی واجد شرایط (پیمانکار) كه داراي مجوز ازمراجع قانونی  مي باشند واگذار نمايد .

1- موضوع استعلام بهاء :

تأمين دو دستگاه خودرو سواري (پژو405 ، سمند ، ال90 ، پژو پارس) مدل90 به بالا به شرح ذيل :

مشاهده کامل و دریافت برگ های استعلام                    دانلود

مناقصه عملیات حمل گندم به مقدار 100 هزار تن ( اگهی تجدید)

 • بازدید: 2755

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 به نمایندگی از شرکت بازرگانی دولتی ایران در نظر دارد عملیات حمل گندم به مقدار 100 هزار تن از مبادی ( سیلوها و انبارها و مراکز خرید) به مقاصد (سیلوها ، انبارها و مراکز خرید) در داخل استان آذربایجانشرقی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از مورخ 96/4/17 لغایت 96/4/24 ( 7 روز کاری) با در دست داشتن اسناد شناسایی مثبته به آدرس تبریز خیابان 22 بهمن شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 مراجعه نمایند . ضمناً آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک به این شرکت تا پایان وقت اداری مورخ 96/5/2 می باشد و تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز سه شنبه مورخ 96/5/3 در محل سالن کنفرانس شرکت غله منطقه 8 خواهد بود . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34420022-041 تماس  حاصل فرمایید

برگ شرايط شركت در مناقصه                                  دانلود 

فرم پیشنهاد نرخ شرکت کنندگان                                دانلود 

قرارداد حمل و نقل و جابجايي كالا  در سال 1396          دانلود 

اسناد مناقصه واگذاری راهبری انبار مکانیزه هشترود

 • بازدید: 3204

 

اسناد مناقصه را می توانید ازتاريخ 95/3/08 به مدت 7 روزكاري تا تاریخ 95/3/15 از این بخش  دریافت وجهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 04134420022 تماس حاصل نمايند.

در صورتيكه مايل به شركت در مناقصه نيستيد ،مراتب را تا 5 روز پيش از تحويل اسناد به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.

مهلت قبول پيشنهادات : آن شركت بايد پيشنهاد خود راحداكثرتا 10روزكاري از آخرين روز مهلت دريافت اسناد تا پايان وقت اداري مورخ 95/3/25 در پاكتهاي لاك و مهر شده با قيد عبارت « مربوط به واگذاري راهبري مراكز تاسيسات ذخيره اي انبار مکانیزه هشترود » به‌ دبيرخانه‌ شركت‌ واقع در تبریز خیابان 22 بهمن تحويل ورسيد دريافت نمايند.

زمان و محل گشايش پيشنهادات : پيشنهادهاي واصله در ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ  95/3/26 در محل شركت به نشاني تبریز خیابان 22 بهمن نرسیده به نصف راه  شركت غله و خدمات منطقه 8 بازگشايي مي شود.

حضور يك نفر نماينده از طرف پيشنهاد دهنده با در دست داشتن معرفي نامه در جلسه افتتاح پاكات بلا مانع است.

نحوه ارائه پيشنهاد:

پيشنهادات بايد در 3 پاكت مجزا ( الف ، ب و ج ) به شرح زير تهيه و ارسال گردد.

دریافت فایل اسناد

اسناد مناقصه واگذاری راهبری تاسيسات ذخیره ای (دوره دوم)

 • بازدید: 3334

جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاريخ  95/01/28 به مدت 7 روزكاري تا تاریخ 95/02/06 به سايت شركت به آدرس  htt://iets.mporg.ir  و یا gtc8.ir  مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 04134420022 تماس حاصل نمايند.

شرکتهای صاحب صلاحیت برای شرکت در مناقصات : یکتا صنعت پارامیس ، معین بذر ، آبادگران بیران سازش ، سیلو کاران امروز ، بهینه نگهدار همدان ، تبرید گستر فارس ، سامان جاوید همدان ، توان صنعت شمس ، ستاره سازان ثمین ، کارآفرینان افلاک خرم ، نیما توانگران توس ، صنایع ذخیره سازی کندوان ، نیل آب مانشت ، صنعت پیشگان قافلانکوه

در صورتيكه مايل به شركت در مناقصه نيستيد ،مراتب را تا 5 روز پيش از تحويل اسناد به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.

مهلت قبول پيشنهادات : آن شركت بايد پيشنهاد خود راحداكثرتا 10 روزكاري از آخرين روز مهلت دريافت اسناد تا پايان وقت اداري مورخ 95/02/18 در پاكتهاي لاك و مهر شده با قيد عبارت «مربوط به واگذاري راهبري مراكز تاسيسات ذخيره اي سیلوی یک/سیلوی میانه» به‌دبيرخانه‌شركت‌ واقع در تبریز خیابان 22 بهمن تحويل ورسيد دريافت نمايند.

زمان و محل گشايش پيشنهادات : پيشنهادهاي واصله در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95/02/19 در محل شركت به نشاني تبریز خیابان 22 بهمن نرسیده به نصف راه  شركت غله و خدمات منطقه 8 بازگشايي مي شود.

حضور يك نفر نماينده از طرف پيشنهاد دهنده با در دست داشتن معرفي نامه در جلسه افتتاح پاكات بلا مانع است.

دریافت فایل اسناد مناقصه

اسناد مناقصه واگذاری راهبری تاسيسات ذخیره ای به بخش غیر دولتی

 • بازدید: 3955

جهت دریافت اسناد مناقصه ازتاريخ  94/12/27 به مدت 7 روزكاري تا تاریخ 95/1/11 به سايت شركت به آدرس  htt://iets.mporg.ir ویا gtc8.ir  مراجعه و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 04134420022 تماس حاصل نمايند.

شرکتهای صاحب صلاحیت برای شرکت در مناقصات : یکتا صنعت پارامیس ، معین بذر ، آبادگران بیران سازش ، سیلو کاران امروز ، بهینه نگهدار همدان ، تبرید گستر فارس ، سامان جاوید همدان ، توان صنعت شمس ، ستاره سازان ثمین ، کارآفرینان افلاک خرم ، نیما توانگران توس ، صنایع ذخیره سازی کندوان ، نیل آب مانشت ، صنعت پیشگان قافلانکوه

مهلت قبول پيشنهادات : آن شركت بايد پيشنهاد خود راحداكثرتا 10 روزكاري از آخرين روز مهلت دريافت اسناد تا پايان وقت اداري مورخ 95/1/23 در پاكتهاي لاك و مهر شده با قيد عبارت «مربوط به واگذاري راهبري مراكز تاسيسات ذخيره اي سیلوی یک/سیلوی2/سیلوی میانه» به‌دبيرخانه‌شركت‌ واقع در تبریز خیابان 22 بهمن تحويل ورسيد دريافت نمايند.

زمان و محل گشايش پيشنهادات : پيشنهادهاي واصله در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 95/1/24 در محل شركت به نشاني تبریز خیابان 22 بهمن نرسیده به نصف راه  شركت غله و خدمات منطقه 8 بازگشايي مي شود.

حضور يك نفر نماينده از طرف پيشنهاد دهنده با در دست داشتن معرفي نامه در جلسه افتتاح پاكات بلا مانع است.

دریافت فایل اسناد مناقصه

 

آگهی استعلام بهاء خاک شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7

 • بازدید: 4028

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هفت استان اردبیل در نظر دارد مقدار تقریبی 35 تن خاک نرم مخلوط به پودر و پوسته که در اثر کارکرد هواکشهای سیلوهای مغان پنجاه هزار تنی (10تن) و اردبیل (15تن) حاصل شده با شرایط زیر به فروش برساند .

موعد پیشنهادات از روز شنبه مورخه 94/9/7 الی 94/9/12 بوده و قرائت پیشنهادات رسیده در ساعت 11 صبح همان روز خواهد بود 

اگهی مزایده عمومی

 • بازدید: 4461

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 کشور در نظر دارد 3 دستگاه خودرو سبک مازاد بر نیاز خود بشرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34420022-041 (واحد حقوقی شرکت ) تماس و برای دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 94/8/14 به آدرس خیابان 22 بهمن نرسیده به نصف راه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 مراجعه و یا به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایند.

دریافت فرم شرایط مزایده              دریافت فرم شرکت در مزایده            دریافت فرم تعهد خرید مزایده ای خودرو

 

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

 • بازدید: 6146

  

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 کشور در نظر دارد 6 دستگاه خودرو سبک مازاد بر نیاز خود بشرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34420022-041 (واحد حقوقی شرکت ) تماس و برای دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 94/7/5 به آدرس خیابان 22 بهمن نرسیده به نصف راه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 مراجعه و یا به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایند.

برای دانلود و مشاهده فرم شرایط مزاید رو لینک مقابل کلیک کنید         دانلود

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

 • بازدید: 5355

شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 کشور در نظر دارد 6 دستگاه خودرو سبک مازاد بر نیاز خود بشرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34420022-041 واحد حقوقی شرکت و یا بـــــــه آدرس خیابان 22 بهمن نرسیده به نصف راه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 مراجعه و یا به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایند. 

آگهی مزایده عمومی

 • بازدید: 5751

شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 8 کشور در نظر دارد 11 دستگاه خودرو سبک مازاد بر نیاز خود را  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت بازدید و در یافت اسناد مزایده (1- برگ شرایط شرکت در مزایده 2- فرم تعهد خرید مزایده ای خودرو) به شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 8 واقع در تبریز خیابان 22بهمن نرسیده به نصف راه مراجعه ویا با تلفن34420022تماس بگیرند . ضمنا جهت اطلاعات بیشتر به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایند

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی می باشد