Logo

بازدید کارگروه فنی و بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجانشرقی

بازدید کارگروه فنی و بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجانشرقی ازانبارها و سیلوهای استان در راستای اقدامات پیش از شروع فصل  خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی برای آماده سازی مراکز  سال ۱۴۰۰ انجام گرفت
روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازگانی استان آذربایجانشرقی

تمامي حقوق محفوظ مي باشد-