امروز چهارشنبه, 20 فروردين 1399 - Wed 04 08 2020

منو

6 هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان استان آذربایجانشرقی خریداری شده است .

  • بازدید: 949

اسفندیار ابوالحسن زاده مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 ضمن توضیح اهمیت کشت کلزا افزود ، کلزا سومین گیاه روغنی مهم دنیا شناخته شده است که دارای 25 الی 55 درصد روغن و 18 الی 24 درصد پروتئین و 12 الی 20 درصد پوست است و به دلیل تأثیر آن در بهبود ساختمان خاک ، افزایش مواد آلی و حاصلخیزی خاک ( به دلیل پوسیده شدن سریع بقایا ) ، کاهش جمعیت آفات و کنترل علف های هرز باریک برگ ، افزایش عملکرد در محصول گندم با تناوب زراعی گندم و کلزا ، تأثیر مثبت کنجاله آن در افزایش کمی و کیفی شیر دام ، توسعه صنعت زنبورداری و .... همچنین با توجه به برنامه خود کفایی وزارت جهاد کشاورزی در اسای ترین محصولات غذایی مانند تولید روغن ، توجه بیشتری به توسعه کشت این گیاه با ارزش معطوف شده و آمارها نیز نشان دهنده رشد فزاینده سطح زیر کشت و افزایش متوسط عملکرد کلزا در کل کشور از جمله استان آذربایجانشرقی است .

 

وی اضافه کرد ، در سالجاری خرید کلزا از کشاورزان در قالب خرید تضمینی بوده و قیمت پایه مصوب از قرار هر کیلو گرم بر اساس شاخص های جدول پاکی ( شامل 2% ناخالصی و 10 % رطوبت ) مبلغ 28665 ریال می باشد  که به ازای هر درصد ناخالصی و رطوبت کمتر از ارقام مندرج در جدول ، به هماهن نسبت به وزن محصول دانه روغنی تحویلی تحت عنوان ( جایزه پاکی ) اضافه و بهای آن محاسبه و پرداخت می گردد . ضمناً به ازای هر درصد ناخالصی و رطوبت بیشتر ، به همان نسبت از وزن دانه روغنی کسر و بهای آن محاسبه و پرداخت می شود .

شش هزار تن دانه روغنی کلزا به ارزش 1/17 میلیارد تومان از کلزا کاران استان خریداری شده است که از این رقم مبلغ 2/12 میلیارد تومان ( 73% ) به حساب کلزا کاران واریز شده است .

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی می باشد