Logo

آشنایی با مناطق بزرگ تولید گندم در جهان

تولید گندم در جهان:

گندم به عنوان یک محصول استراتژیک در بازار جهانی از جمله محصولات کشاورزی شناخته می شود. بدینمنظور آگاهی از وضعیت تولید و همچنین مناطق عهده تولید این کالای اساسی در جهان ضروری می باشد.

بر اساس گزارش سازمان جهانی فائو در دوره زمانی 2008 تا 2010 متوسط تولید سالانه گندم ( گندم نان T.aestivum و گندم دروم T.turgidum 674 میلیون تن ) بوده که نسبت به 20 سال گذشته افزایش 24 درصدی داشته است. همجنین طبق آخرین آمار موجود در سال 2013 میزان تولید جهانی 713 میلیون تن و مصرف معادل 696 میلیون تن بوده است.

جدول ذیل تولید کنندگان اصلی گندم بر اساس میزان تولید رتبه بندی شده است که چین با تولید 122 میلیون تن در رتبــــــه نخست و پس از آن هندوستان، امریکا و روسیه به ترتیب رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. 

 

جدول تولید، مصرف ، سطح زیر کشت و عملکرد گندم در سال 2013 برای کشورهای اصلی تولید کننده گندم

همانطوریکه در جدول فوق مشاهده می شود میانگین عملکرد گندم در بین تولید کنندگان عمده از کمتر از 2 تا بیشتر از 7 تن در هکتار در نوسان می باشد سطح زیر کشت گندم در دنیا طی سالهای یاد شده (1/0درصد) کاهش یافته و عملکرد در هکتار 1درصد افزایش داشته است . بنابراین عاملی مانند ( ارتقاء تکنولوژی تولید، مدیریت یکپارچه اراضی کشاورزی، استفاده از روش های  آبیاری بهینه انتخاب بذرهای پر محصول) در افزایش عملکرد تولید بسیار موثر بوده است.

صادرات گندم: گندم به عنوان یک کالای صادراتی به میزان 134 میلیون تن یا به عبارتی 20درصد تولید جهان به طور گسترده ای مورد داد و سند قرار می گیرد طبق گزارش فانو ، امریکا با 27 میلیون تن ، فرانسه18 میلیون تن، استرالیا 16 میلیون تن، کانادا با 15 میلیون تن و روسیه با 14 میلیون تن بزرگترین صادر کنندگان گندم در جهان می باشد . آرژانتین که به طور سنتی یک صادر کننده بزرگ بحساب می اید ولی در سالهای اخیر با صادرات 6 میلیون تن به جایگاه هشتم صادر کنندگان این محصول نزول کرده است.

منبع: گزارش سازمان فانو2013 گزارش شورای جهانی غلات 2013-2014

غلامرضا چالوشیمدیریت کنترل کیفی 

 

تمامي حقوق محفوظ مي باشد-